onomasticon

Bibliografia

Aquesta bibliografia reprodueix la del Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana de Joan Coromines. L’Onomasticon Cataloniae no té cap llista de bibliografia.

1 a 100 de 1487 registres

Autor Abreviatura Títol
Acció, setmanari, portaveu d'Acció Nacionalista Valenciana, València, 1934 ss.
Acte de consagració y dotació de la catedral d'Urgell de l'any --- 839, L', per P. Pujol, Estudis Romànics, 2, Barcelona, 1917.
Suma de Col·lacions; Col·lacions Ajustaments o Suma de col·lacions.
Al-And. Al-Andalús, Madrid, 1933 ss.
Amich e Melis, a Novel·letes exemplars, ed. R. Aramon, NCl., B., 1934.
Anales de la Universidad de Chile, Santiago de Xile, 1843 ss.
ACCV Anales del Centro de Cultura Valenciana, València, 1928 ss.
AILC Anales del Instituto de Lingüística, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza (toms I, 1942; II, 1944; III, 1945, dirigits per Joan Coromines; IV, 1950 ss., dirigits per Fritz Krüger).
Annales du Midi, Tolosa, Privat, 1889 ss.
AIEC Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans, 7 vols., Barcelona (I, 1907; II, 1908; III, 1909-10; IV, 1911-12; V i VI, 1913-14; VII, 1915-20).
AORBB Anuari de l'Oficina Romànica de Lingüística i Literatura, p. p. la Biblioteca Balmes; Barcelona, 1928 ss.
ASNSL Archiv für das Studium der neueren Sprachen, Elbergeld-Braunschweig, 1846 ss.
ALLG Archiv für Lateinische Lexikographie und Grammatik, Leipzig, 1883 ss.
AGI Archivio Glottologico Italiano, Roma-Torí, 1873 ss.
Archivio Storico Sardo, Càller, 1905 ss.
Arch. de Filol. Arag. Archivo de Filología Aragonesa.
Archivo, El, revista de Ciencias Históricas; dirigida per Roc Chabàs, 7 vols., València, 1886-93.
ARom. Archivum Romanicum, revista dirigida per G. Bertoni, Ginebra, 1917 ss.
Armanà Provençau, publicació anual, Avinyó, 1855 ss.
ALC; ALCat. Atlas Lingüístic de Catalunya, p. p. A. Griera, vols. 1-4, Barcelona, 1923 ss.
ALF Atlas Linguistique de la France, p. p. J. Gilliéron i É. Edmont, París, 1903-10.
Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venècia, 1841 ss.
Aurora, La, setmanari; Manacor, 1905-10; Ciutat de Mallorca, 1911-16.
Avenç, L', revista mensual de Lletres, Arts y Ciències; vol. I, B., 1882-83 (L'Avens literari artístich, científich); vol. II, B., 1883-84; vol. III, B., 1889; L'Avenç, revista quinzenal, vols. IV i V, B., 1891-93.
Averiguador (Universal), El, revista (dir. per J. M. Sbarbi), Madrid, 1871-72 i 1879-82.
Sitzber. d. Bayr. Akad. Bayerische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte, 1974, 6-12.
BhZRPh. Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie, Halle, 1905 ss.
PBB Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur, preparat per Paul i Braune, Halle, 1874 ss.
Beitr. z. Nfg.; BzNfg Beiträge zur Namenforschung, Neue Folge, Heidelberg, 1949 ss.
Biblia medieval romanceada según los mss. escurialenses I-j-3, I-j-8 y I-j-6; vol. I. Pentateuc [únic publicat]; ed. A. Castro, A. Millares i A. J. Battistessa, Buenos Aires, Instituto de Filología, 1927.
Ribelles, Bibligr. Bibliografía de la Lengua Valenciana publicada per José Ribelles Comín, Madrid, 1915.
BiblDialHisp-Am.; BDHA Biblioteca de Dialectología Hispanoamericana, vols. I-VII, Buenos Aires, Instituto de Filología, 1930 ss.
Biblioteca dell'Archivum Romanicum, Ginebra, 1921 ss.
Rivad. Biblioteca Rivadeneira (Biblioteca de Autores Españoles), M., 1846 ss.
Bol. de Hist. y Geogr. B. Aragón Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón, Saragossa, Mariano Escar y Tortos, 1907-1909.
BABL Boletín de la Academia de Buenas Letras de Barcelona.
BRAE Boletín de la Real Academia Española, Madrid, 1914 ss.
BSCC Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, Castellón, 1920 ss.
BolSocVgdaAmPaís; BSVAP Boletín de la Sociedad Vascongada de Amigos del País.
Boll. Lul. Bolletí de la Sociedat Arqueològica Luliana, Revista d'Estudis Històrichs; Ciutat de Mallorca, 1885 ss.
BSAL Bolletí de la Societat Arqueològica Luliana, Revista d'Estudis Històrichs. Ciutat de Mallorca, 1885 i ss.
BDLC Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana, p. p. Mn. Alcover, 14 toms, Ciutat de Mallorca. 1901-26. Els anys 1933-36 tornà a publicar-se sota la direcció de Francesc de Borja Moll.
Boll. Atl. Ling. Medit. Bollettino dell'Atlante Linguistico Mediterraneo.
B. dera M. Bouts dera Mountanho, Era, p. p. B. Sarrieu, Saint Gaudens, 1905 ss. (revista de literatura en gascó, que recull i localitza gran quantitat de lèxic de les parles dels departs. d'Alta-Garona, Alts i Baixos Pirineus, Gers i Arieja); alguna vegada cito també l'Armanac dera Mountanho, ibidem, de característiques anàlogues.
Flamenca Bruchstücke des provenzalischen Versromans Flamenca, triats per K. Lewent, Halle, Niemeyer, 1926; i ed. de Lavaud i Nelly, Brossel·les, c. 1960 (junt amb la de Jaufré), acompanyada de trad. francesa.
BDR Bulletin de Dialectologie Romane, Brussel·les, 1909 ss.
BuSoAgrPyrOr. Bulletin de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrenées-Orientales, Perpinyà, 1883 ss.
BSLP; Bull. Soc. Ling. de Paris Bulletin de la Société de Linguistique de Paris, P., 1884 ss.
Bull. Du C.; Arch. Lat. M. Aevi Bulletin Du Cange, Archivum Latinitatis Medii Aevi, 1924 ss.
BHisp. Bulletin Hispanique, Bordeus, 1899 ss.
Bulletin Linguistique, p. p. A. Rosetti, Bucarest, 1933.
Bu. Ass. Exc. Cat. Butlletí de la Associació d'Excursions Catalana, 13 vols., Barcelona, 1878-90.
Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, Barcelona, 1891 ss.
BCEC Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, Barcelona, 1891-1938.
ButllClPir Butlletí del Club Pirinenc, Terrassa, 1923.
Butll. Assoc. Exc. Cat. Butlletí Mensual de la Associació Catalana d'Excursions Científiques, 2 vols.; I, B., 1878-81; II, 1883-86.
Calila e Dimna, a. 1251, ed. C. G. Allen, Mâcon, 1906; ed. Gayangos, Rivad., LI; ed. Alemany, Madrid, 1915; veg. Raoul M. Pérez, Vocabulario clasificado de Calila e Dimna, Chicago, 1943.
Canç. de la Bibl. Vaticana, còdex núm. 4803, infòlio de 210 fulls numerats, de la Biblioteca Vaticana. Hi ha publicat: Cancioneirinho de trovas antiguas, col·ligidas de um grande cancioneiro de Bibliotheca do Vaticano. Precedido de una noticia crítica do mesmo grande cancioneiro, com a lista de todos os trovadores que comprehende, pela maior parte portuguezes e gallegos. Vianna, 1870.
Canc. de Don Dinis; Don Denís Cancioneiro de Don Dinis, ed. Henry R. Lang. (Das Liederbuch des königs Denis von Portugal, Halle, 1894).
Canc. de Baena Cancionero de Baena, ed. P. S. Pidal, M., 1857; ed. facsímil, N. Y., Hispanic Society, 1926.
Canc. de Stúñiga Cancionero de Stúñiga, ed. i glossari del marquès de la Fuensanta del Valle (F. Ramírez de Arellano), Colección de Libros Españoles, raros y curiosos, IV, Madrid, 1872.
Cançon de Crozada (La Chanson de la Croisade contre les Albigeois, p. p. Paul Meyer, P., 1875-79).
Cançoner Satírich Valencià dels segles XV y XVI, p. p. Miquel y Planas, B., 1911.
Cid Cantar del Mío Cid (c. 1140), ed. Menéndez Pidal, 3 vols., Madrid, 1908-11.
Cap d'Any de Raixa, Palma, Ed. Moll, 1957 ss.
Lleuda Cotll. Capítols de la Leuda de Colliure, que fo feta leuda de Tortosa (1249), ap. RLR IV.
Lleuda Tort. Capítols de la Lleuda de Tortosa que no se troben dins la Lleuda de Colliure (1252), publ. per J. B. Alart, RLR III.
Capitols e Ordinacions novellament fetes per la Cort del Principat de Cathalunya, qui s celebrà en lo capital de la seu de Barcelona a vuits dies del mes d'Octubre del any mil quatrecents vuytanta hu, sobre los Drets del General, ço es de les entrades e eixides. Són 56 capítols, p. p. Moliné i Brasés dins la seva edició del Llibre del Consolat de Mar, pàgines 226-236.
Cartoral de Vilafranca de Conflent, c. 1330, inèdit despullat a l'Arxiu dels Pir.-Or. a Perpinyà.
Cartulari de Poblet, Barcelona, IEC, 1938.
Cart. de Sant Cugat Cartulario de San Cugat del Vallés, p. p. Rius i Serra, toms 1-3, B., CSIC, 1945-7.
Cast. de D. Sancho Castigos e Documentos para bien vivir, ordenados por el Rey don Sancho IV, ed. Agapito Rey, Indiana University, 1952, cito també l'ed. Gayangos, Madrid, Rivadeneyra, vol. LI.
Cavallero Zifar, El, c. 1300 o princ. S. XIV, ed. C. P. Wagner, Ann Arbor, 1929; ed. Michelant, Tübingen, 1872.
Chanson de Roland, La, ed. J. Bédier, Parfs, 1922; també: ed. de T. Atkinson Jenkins, Boston, 1924.
Cl. C. Clásicos Castellanos de la Lectura, Madrid, 1910 ss.
Col·loqui de les Dames Col·loqui e rahonament fet entre dues dames, ms. del segle xv, ed. R. Miquel y Planas, ap. Cançoner Satírich, pp. 245-280.
CoDoACA; CDACA Colección de Documentos Inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón, p. p. P., M. i F. de Bofarull, 41 vols., 1847 ss.
Commemoracions de Pere Albert. Publicades en el volum dels Usatges de Barcelona, NCl., Barcelona, 1933.
CongrHiCorAra Congrés d'Història de la Corona d'Aragó, dedicat al Rey en Jaume I y a la seua època, 2 vols., Barcelona, 1909-13.
CHCA Congrés d'Història de la Corona d'Aragó.
CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Consolat de Mar, codi marítim, el nucli primitiu del qual es remunta a la segona meitat del S. XIII, amb moltes addicions del S. XIV i algunes del S. XV (per l'extensió de cada una d'aquestes parts, veg. l'ed. de Valls i Taberner en NCl., Barcelona, 1930-33. Cito també la de Moliné i Brasés, Barcelona, 1914, i la de Pardessus).
ConstCat. Constitucions y altres drets de Catalunya, ... celebrades en la ciutat de Barcelona any MDCCII. Vol. primer, Barcelona, 1704.
Corbatxo, p. p. Moll, BDLC, XVI.
CIL Corpus lnscriptionum Latinarum, Berlín, 1863 ss.
Cuadernos de Estudios Gallegos, Santiago de Compostela, 1944 ss.
Curial e Güelfa, ed. Rubió i Lluch, Barcelona, Academia de Buenas Letras, 1901; ed. R. Aramon, 3 vols., NCl., Barcelona, 1930.
Dacorom. Dacoromania, p. p. Puscariu, Cluj, 1920 ss.
Dicc. de Dialectes de l'Institut d'Estudis Catalans, materials del-.
DEnciclSalv. Diccionari Enciclopèdic de la Llengua Catalana, Barcelona, Salvat ed., 1934-35.
SLitCosta; SocLCosta; Costa-S. Lit. Diccionari Suplement de tots los diccionaris publicats fins ara de la llengua catalana, per una Societat de Literats, revisat per A. CCosta, Barcelona, Espasa, 1868.
Dicc. Ac. Gall.; Dicc. de la Real Acad. Gallega Diccionario gallego-castellano por la Real Academia Gallega, la Corunya, 1917-28.
DManAc. Diccionario manual... de la Lengua Española, Real Academia Española, Madrid, 1950-58
Dictionnaire détaillé des noms des vêtements chez les Arabes, Amsterdam, 1845.
Cart. de Tavèrnoles El Cartulario de Tavèrnoles, p. p. Josefina Soler Garcia, Castelló de la Plana, Soc. Cast. de Cultura, 1961.
NCl.; E. N. C. Els Nostres Clàssics. Obres completes dels escriptors catalans medievals, col·lecció dirigida per Josep M. de Casacuberta, B., Ed. Barcino, 1925 ss.
Encicl. It. Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti, Roma, 1929-39.
Espasa Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, B., J. Espasa editor, s. a.
Esquella de la Torratxa, L', setmanari humorístic republicà, B., 1879-1935.
Est. E. Med. Cor. Arag. Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, p. p. J. M. Lacarra, Saragossa, Institución Fernando el Católico.

 

 


© 2021

FPC

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

ISBN: 978-84-9965-738-7 - DOI: 10.2436/10.2500.18.1

amb el suport de

Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya

Gobierno de Aragón

Govern d'Andorra

Pyrenees Orientales - le Departament

Societat dOnomàstica

Fundació "La Caixa"