onomasticon

Bibliografia

Aquesta bibliografia reprodueix la del Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana de Joan Coromines. L’Onomasticon Cataloniae no té cap llista de bibliografia.

1401 a 1487 de 1487 registres

Autor Abreviatura Títol
Turmeda, Anselm Cobles de la divisió del Regne de Mallorques, de11398; ed. Aguiló, al Cançoner; ed. Marçal Olivar, NCl., B., 1927.
Uc Faidit Donatz. Proensals, compost a Itàlia cap a 1240.
Uhlenbeck, C. C. De Woordafleidende Suffixen van het Baskisch, Amsterdam, 1905.
Uhlenbeck, C. C. Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch der gotischen Sprache, 2.a ed., Amsterdam, 1900.
Uhlenbeck, C. C. primera ed. alemanya (Zur Vgl. Lautlehre d. Bk. Dialekte) a les Verhandelingen der K. Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, 1903.
Valdés, Juan de Diálogo de la lengua [1535], ed. Montesinos, Cl. C., M., 1928; ed. Boehmer, a Romanische Studien, 1895.
Valladares Núñez, Marcial Vall. Diccionario gallego-castellano, Santiago de Compostela, 1884.
Vallseca, Gabriel de Carta nàutica, any 1439, en el Museu Marítim de Barcelona.
Valor, Enric Millorem el llenguatge, València, 1972.
Valor, Enric Narracions de la Foia de Castalla, Barcelona, 1953.
Valor, Enric Rondalles valencianes, 2 vols., València, 1950-51. Cito sovint les notes marginals que posà c. 1950 al seu exemplar del DFa.
Vasmer, Max Etimologíceski Slovar-Rússkogo Iazyka, trad. al rus amb algunes addicions per I. N. Trubacev, 4 vols., Moscou, 1966-71.
Vayreda i Vila, Estanislau Fauna ornitológica de la provincia de Gerona, B., 1883.
Vayreda, Marian La punyalada, B., Ilustració Catalana, 1904; 4.a ed., B., Ed. Selecta, 1957.
Vayreda, Marian Recorts de la darrera carlinada, Olot, 1898; 2.a ed., B., Ed. Selecta, 1950.
Vayreda, Marian Sanch nova, Olot, 1900.
Vayssier, A. Dictionnaire patois-français du département de l'Aveyron, Rodés, 1879.
Verdaguer, Jacint Canigó Canigó, B., 1886.
Verdaguer, Jacint Epistolari, ed. Josep M. de Casacuberta, 3 vols., B., Ed. Barcino, 1959-71.
Verdaguer, Jacint Excursions, ed. Bibl. Pop. L'Avenç, 26, B., 1904.
Verdaguer, Jacint Jovenívoles, B., Ilustració Catalana, 1928.
Verdaguer, Jacint L'Atlàntida, B., 1877 i (definitiva), 1878, i l'ed. Junyent-Riquer amb les variants de les versions de 1877, 1878 i el facsímil del primer escalaborn de 1867 que procurem citar sempre, B., Aj. de Barcelona, 1946.
Verdaguer, Jacint Atl. L'Atlàntida, Barcelona, 1878; ed. crítica, B., 1946, per E. Junyent i M. de Riquer, que publica l'autògraf del primer esborrall de 1867 i les variants de l'original de 1877, l'ed. d'aquesta data i la de 1878.
Verdaguer, Jacint Obres complertes, 7 vols., B., 1905-8; Edició Popular, 30 vols., B., Ilustració Catalana, 1913-25.
Vergés i Paulí, Ramon Espurnes de la llar, costums i tradicions tortosines, 6 vols., Tortosa, 1909-34, citem solament el v, únic accessible.
Vesconte, Petrus Carta nàutica, any 1318, a A. E. Nordenskjöld, Periplus ... (1897).
Vicente, Gil i l'ed. crítica de les seves obres per Carolina Michaëlis de Vasconcelos, en Notas Vicentinas, notas I a V, Ed. da Rev. «Occidente», Lisboa [1935].
Vicente, Gil Obras, ed. Hamburg.
Vicente, Gil Poesías de Gil Vicente, publicadas por Dámaso Alonso, M., 1934.
Vidal Alcover, Jaume El llibre de Mallorca (Liber Maioilichinus o Maiorichinus). Introducció al poema llatí i la seva traducció catalana (Barcelona, Fundació Jaume l, Nadala 1979), pp. 20-78.
Vidal de Besalú, Ramon Castiagilos
Vidal de Besalú, Ramon Poetry and prose, ed. W. H. W. Field, Univ. de Carolina del Nord, 1971.
Vidal de Besalú, Ramon Razos de Trobar, ed. J. H. Marshall, Londres, Oxford Univ. Press, 1972.
Vidal, Pere Cansoner català de Rosselló y de Cerdanya (I, Corrandes; II, Cansons del pandero; III, Balls y ballades; IV, Cansons populars; V, Relació de la vida del pastor), Perpinyà, 1885-88.
Vidal, Pere Guide historique et pittoresque dans le département des Pyrénées-Orientales, Perpinyà, 1879; 2.a ed., ibid., 1899.
Vidos, B. E. Storia delle parole marinaresche italiane passate in francese, Florència, 1939.
Vieira, Domingo Grande diciónario português, 5 volums, Lisboa, 1871-4.
Vigón, Braulio Vocabulario dialectológico del concejo de Colunga, Villaviciosa, 1896-8 (asturià oriental).
Viladestés, Macià de Carta nàutica, any 1423, a la Biblioteca Laurenciana Medicea (Ashb. núm. 1.802), Florència (Itàlia).
Vilallonga (o Villalonga), Llorenç Bearn, B., Club dels Novel·listes, 1961.
Vilanova, Arnau de Obres catalanes, ed. Miquel Batllori (I, Escrits religiosos: Confessió de Barcelona, Lliçó de Narbona, Raonament d'Avinyó, Informació espiritual al rei Frederic, Epistolari; II, Escrits mèdics: Regiment de sanitat, Aforismes de la conservació de la memòria), NCl., B., 1947; també se citen les eds. parcials de Mz. Pelayo i d'Analecta S. Tarrac.
Vilanova, Emili Obres completes, 12 vols., B., La Ilustració Catalana, 1906-8; Obres completes, B., Ed. Selecta, 1949.
Vilarrasa, Salvador La vida a pagès, Ripoll, 1966.
Villangómez, Marià La Miranda, Les Illes d'Or, Palma de Mallorca, 1958.
Villangómez, Marià L'any en estampes: visions d'Eivissa, B., La Revista, 1956.
Villangómez, Marià Llibre d'Eivissa, B., Selecta, 1957.
Villani, Matteo cronista florentí del S. XIV.
Villemarqué Poèmes bretons du Moyen Âge.
Villena, Enric de Arte cisoria.
Villena, sor Isabel de Vita Christi, València, 1497; ed. Miquel y Planas, 3 vols., B., 1916-18.
Viñaza, Conde de la Biblioteca histórica de la lilología castellana, M., 1893.
Violant i Simorra, Ramon La vida pastoral al Pallars Sobirà, B., 1937.
Viscasillas y Urriza, Mariano Nueva crestomatia hebrea, seguida de un breve vocabulario, M., 1895.
Viterbo, fr. Joaquim de Santa Rosa de Elucidário Elucidário das palavras, termos e frases que em Portugal antigamente se usaram e que hoie regularmente se ignoram, 2 vols., 2.a ed., Lisboa, 1855.
Voelkel, Maxim A. Litauisches Elementarbuch, Heidelberg, 1923.
Vogel, Eberhard Dicc. Vogel Diccionari portàtil de les llengües catalana y alemanya ... , Berlín-Schöneberg, 1911.
Vogel, Eberhard Neucatalanische Studien, Paderborn, 1886.
Vogel, Eberhard, Diccionari portàtil de les llengües catalana i alemanya, 2 vols., Berlín-Schoneberg, 1911-1916.
Voragine, Jacopo da Vor. Flos sanctorum o Legenda aurea, ed. Graesse, veg. VidesR.
Vullers, Ioannis Augusti Vullers, Io. Aug. Lexicon Lingua Persicae.
Vullers, Ioannis Augusti Vullers, Io. Aug. Verborum Linguae Persicae Radices..., Bonn, 1867.
Wagner, Max Leopold Beiträge zur Kenntnis des Judenspanischen von Konstantinopel, Viena, 1914.
Wagner, Max Leopold Das peruanische Spanisch, VKR XI.
Wagner, Max Leopold Dizdonario Etimologico Sardo, Heidelberg, 1957.
Wagner, Max Leopold Gli elementi del lessico sardo: elemento catalano e spagnualo, en Archivio Storico Sardo III i en RFE IX (en castellà).
Wagner, Max Leopold Notes linguistiques sur l'argot barcelonais, B., IEC, 1924.
Wagner, Max Leopold Restos de latinidad en el Norte de África, Univ. de Coïmbra, 1936.
Wagner, Max Leopold Über die vorrömische Bestandteilen des Sardischen, ARom. i altres.
Walde, A. Lateinisehes Etymologisehes Worterbueh, Heidelberg, Winter, 1910.
Walde, A.; J. B. Hofmann Walde-H. Lateinisches etymolagisches Wörterbuch, 3a ed., 3 vols., Heidelberg, 1938-1956.
Walde, A.; J. Pokorny Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen, 3 vols., Berlín, 1926-32.
Wartburg, Walter von Bibliographie des dictionnaires patois, P., 1934.
Wartburg, Walter von FEW Französisches Etymologisches Wörterbuch, vols. I (A-B) 1922-27 II (C, K, Q) 1936-46, III (D-F) 1928-34, IV (G-I) 1947-52, V (J-L) 1948 ss., total 18 vols. Segona ed., 1969, fascicle 1.
Webster, Noah New International Dictianary of the English Language, Springfield (Mass.), Merriam, 1934.
Weigand, G. Jahresberichte für rumänischen Sprache, 1911.
Weisgerber, Leo Die Namen der Ubier, Colònia i Opladen, ed. 1968.
Weisgerber, Leo Die Sprache der Festlandkelten, en Bericht des deutschen archäolog. Instituts, römisch-germanische Kommission xx (1931), fonamental per a l'estudi del celta continental i dels celtismes a les llengües romàniques, reeditat en el llibre anterior.
Weisgerber, Leo Rhenania Germana-celtica, Bonn, 1969.
Weisgerber, Leo Zur Sprache der Galaten, monografia publicada c. 1970.
Whatmough, Joshua The Dialects of Ancient Gaul, Harvard Univ. Press, Cambridge (Mass.), 1970, però vaig usar més l'ed. fotostàtica provisional de c. 1950.
Woodbridge, Hensley Ch. Woodbr. Spanish nautical terms of the age of discovery, Univ. d'Illinois, 1950. Útil estudi del vocabulari emprat en la Colección de Fz. de Navarrete, malgrat que no sempre distingeix els resums moderns dels texts originals (cal doncs verificar les dades indicades amb aquesta abreviatura).
Wright A Grammar of the Arabic Language, 2 vols., Cambridge, 1933.
Xamena Fiol, Pere Història de Felanitx, vol. II (Palma, Gràfiques Miramar, 1975).
Zaccaria L'elemento iberico nella lingua italiana, Bolonya, 1927.
Zamora Vicente, Alonso El habla de Mérida y sus cercanías, M., 1943.
Zamora Vicente, Alonso Notas para el estudio del habla albaceteña, RFE XXVII.
Zara, Jehudà ben Carta nàutica, any 1497, Alexandria.

 

 


© 2021

FPC

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

ISBN: 978-84-9965-738-7 - DOI: 10.2436/10.2500.18.1

amb el suport de

Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya

Gobierno de Aragón

Govern d'Andorra

Pyrenees Orientales - le Departament

Societat dOnomàstica

Fundació "La Caixa"