onomasticon

Bibliografia

Aquesta bibliografia reprodueix la del Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana de Joan Coromines. L’Onomasticon Cataloniae no té cap llista de bibliografia.

101 a 200 de 1487 registres

Autor Abreviatura Títol
EEMCA Estudios de la Edad Media de la Corona de Aragón, dirigit per J. M. Lacarra.
Estudios Mz. Pi. Estudios dedicados a don Ramón Menéndez Pidal, 5 vols., M., 1949 ss.
EstRAramon Estudis Romànics publicats a cura de Ramon Aramon i Serra, B., 1947 ss.
Est. Univ. Cat.; EUC Estudis Universitaris Catalans, 22 vols., B., 1907-36.
Euskera, Euskaltzaindiaren lan eta egiriak, en Trabajos y actas de la Acad. de la Lengua Vasca, vols. I-VI, Bilbao, 1956-59.
Facet (Fasset), ed. Morel-Fatio, en Rom. xv, pp. 192- 235.
fi del comte d'Urgell, La, ed. de X. de Salas Bosch, NCl., B., 1931.
Senescal d'Egipte fill del senescal d'Egipte, Lo, en Novel·letes Exemplars, ed. R. Aramon, NCl., B., 1934.
Costantí, F. filla de l'emperador Costantí, La, en Novel·letes Exemplars, ed. R. Aramon, NCI., B., 1934.
filla del rei d'Hongria, La, en Novel·letes Exemplars, ed. R. Aramon, NCI., B., 1934.
FoLiVa. Fontes Linguae Vasconum, Pamplona, 1969 ss.
Furs de València, ed. Lambert Palmart, València, 1482; ed. Germà Colon i Arcadi Garcia, 3 vols., NCl., Barcelona, 1970, 1974, 1978.
Glos. de Silos, fet en el NE de Castella a la segona meitat del S. x, publicat per Menéndez Pidal a Orígenes .. , i, abans, per Priebsch a ZRPh. XIX.
Glos. de Munic Gloses catalanes de Munic, estudiades en Rom. Forsch. XXIII.
GLPSRom. Glossaire des patois de la Suisse Romande, per L. Gauchat, J. Jeanjaquet i E. Tappolet, vols. 1 y 2, Neuchâtel, 1924 ss.
Du C. Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis, conditum a Carolo du Fresne, domino Du Cange, ed. nova a L. Favre, 10 vols., Niort, 1883-87.
Bast-Bass., GLMCat.; GLMC Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae, voces documentadas en fuentes catalanas del año 800 al 1100, p. p. M. Bassols, J. Bastardas i altres (E. Rodon, D. Condom, R. Quevedo, M. C. Català, etc.); Universitat de Barcelona, 1960 ss. (en curs de publicació).
Gral. Estoria gallega, del S. XIV.
Gr. Enc. Cat. Gran Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1969 ss.
GGr.; Grundriss. Grundriss der romanischen Philologie, p. p. Gustav Gröber, 2 toms, 2a ed., Estrasburg, 1904-6.
Guilhem de la Barra, a. 1319, de Castelnaudari.
Hespéris, Archives berbères et Bulletin de l'Institut des Hautes Études Marocaines, P., 1922 ss.
HispR; HR Hispanic Review, Filadèlfia, 1933 ss.
HistLangd. Histoire générale de Languedoc, per C. Devic i J. J. Vaissette, P., 1730-45; ed. definitiva dirigida per M. E. Delanier, anotada per M. E. Mabille i M. E. Barry, Tolosa, Ed. Privat, 1872-75.
Historia Troyana (en prosa y en verso), ed. per Menéndez Pidal i Varon Vallejo, M., 1934.
Homen. a Tovar Homenaje a Antonio Tovar, M., Ed. Gredos, 1972.
HMP; Homen. a M. P. Homenaje ofrecido a Menéndez Pidal, 3 vols., M., 1925.
Homen. a Rubió i Lluch Homenatge a Antoni Rubió i Lluch, 3 vols., B., 1936.
Homilies d'Organyà, edicions de Miret i Sans, 1904, de M. Molho, 1961, de J. Coromines en EntreDL, 1976.
Idr. Idrissí, ed. per Saavedra (1881) i per Ubieto.
Ignorància, L', Revista Crònica. Orga y Xeremies d'una Societat de Mallorquins, Ciutat de Mallorca, 1879-85.
Idg. F. Indogermanische Forschungen, Estrasburg, 1892 ss.
CongrHiCorAra IV IV Congrés d'Història de la Corona d'Aragó, 1955.
Jaufré, novel·la cavalleresca occitana, princ. S. XIII, escrita en el Sud del Llenguadoc; ed. Raynouard i ed. Lavaud-Nelly (veg. Flamenca).
JF Jocs Florals.
Journal of Celtic Studies.
Khurradâabih, Al-, geògraf persa arabitzat del S. IX, ed. Hadj-Sadok.
KJRPh. Kritischer Jahresbericht über die Fortschritte der romanischen Philologie, publicat per K. Vollmöller, Munic-Erlangen, 1892 ss.
Coneix. Spícies. L. de Conexensa de les spícies
Gr. Conq. de Ultr. La gran Conquista de Ultramar, Salamanca, 1503; ed. Gayangos, Rivad. XLVII; i ed. crítica de Louis Cooper, Bogotà, 1979.
Graal; Questa La versione catalana della Inchiesta del San Graal, ed. V. Crescini i V. Todesco, B., IEC, 1917, d'un ms. del 1380 [escrita o copiada del mallorquí Reixac].
Language, Journal of the Linguistic Society of America, Baltimore.
I. d'Or; IdOr. Les Illes d'Or, col·lecció d'escriptors balears, Palma de Mallorca, 1934 ss.
Leyes de Moros, SS. XIV-XV, p. p. R. Acad. de la Historia.
Liber Maiolichinus, crònica poetitzada en baix-llatí de la conquesta de Mallorca per Ramon Berenguer III i els pisans en 1113-15.
Cronicón Villarense Liber Regum del Cronicón Villarense, crònica aragonesa o navarresa escrita en romanç al primer decenni del S. XIII; preparat per Serrano y Sanz, BRAE VI i VIII; ed. molt millorada i estudi lingüístic de Louis Cooper, tesi de la Univ. de Chicago, 1952.
Libre de Antiquitats, ms. de l'arxiu de la catedral de València; transcripció i estudi preliminar per Josep Sanchis Sivera, València, 1926.
Libre de les Medicines Particulars, versió catalana del text àrab dels tractats dels medicaments simples d'Ibn Wâfid, BABL, 1943.
libre de tres, Lo. Recull de proverbis, sentències i berbes, del segle XIV o XV, procedent de Carpentràs i trobat i editat per Morel-Fatio a Rom. XII.
Vent. Pel. Libre del romiatge del Venturós Pelegrí, ab les «Cobles de la mort», ed. Aguiló, al Cançoner, 1900.
L. Vert de Benac Libre Vert de Benac, p. p. Gaston de Balencie, en Cartulaire des Vicomtes de Lavedan.
Alex. Libro de Alexandre, ed. R. S. Willis, Princeton, 1934.
Apol. Libro de Apolonio, ed. C. C. Marden, 2 vols., Baltimore, 1917-22.
Libro de la Cadena de Jaca.
Libro de los Cavallos, veterinària alfonsina de la fi del S. XIII, preparat per Georg Sachs, M., 1936.
It. Dial. L'Italia Dialettale, Pisa, 1925 ss.
Litbl. Literaturblatt für germanis che und romanische Philologie, Heilbronn, 1880 ss.
Litteris, revista internacional, 6 o 7 vols., publ. c. 1925-30.
Llegendes rimades de la Bíblia de Sevilla, ed. de J. Coromines, en LleuresC, B., 1971.
Coneix. Spícies Llibre de coneixenses de spícies e de drogues e de aiustaments de pessos, canes e massures de diverses terres. Ms. de l'any 1455, Bibl. Universitària de Barcelona.
Llibre de Daniel, de la Bíblia rimada de Sevilla, ed. de Miret i Sans, París, Nova York, Revue Hispanique, 1916.
Llibre de solemnitats de Barcelona, ed. A. Duran i Sanpere i J. Sanabre, B., 1930.
Llibre del Nvdriment he de la cvra dels ocels los quals se pertanyen ha cassa, B., 1910; d'un ms. de la Bibl. Nacional de París.
Repartiment Llibre del Repartiment de Mallorca fet pel Rei En Jaume l'any 1232. Ed. J. M. Quadrado dins Historia de la Conquista de Mallorca, Palma, 1850; i per A. de Bofarull, CoDoACA XI, 1-141, i edició de diversos textos de l'original aràbic i de la trad. catalana per Jaume Busquets.
Rept. de València Llibre del Repartiment de València fet pel Rei En Jaume. Publicat per P. de Bofarull, CoDoACA XI, 143-656; ed. fotocòpica amb pròleg de Julian Ribera, València, 1939.
Llibre dels Mariners, procedent d'un ms. de la bibl. de Carpentràs, apud Cançoner de M. Aguiló.
CostCatManc.; CostManc. Mancomunitat de Catalunya: Costumari català. Vol. I: Usos i costums de bon pagès sobre boscos i arbredes, Barcelona, 1920. Vol. II: Costums sobre termenals, camins i aigües en terres de pagès, Barcelona, 1921.
Ardits Manual de Novells Ardits, vulgarment apellat Dietari del Antich Consell Barceloní, 17 vols., B., 1892-1922; texts escrits des de 1390 a 1667.
Mél. Duraffour Mélanges A. Duraffour, Zuric, 1939.
Mél. Roques Mélanges de Ling. et Litt. Rom. offerts à Mario Roques, P., 1950-54.
Mém. de la Soc. de Ling. de París Mémoires de la Société de Linguistique de Paris, P., 1868 ss.
Memorial Histórico Español, col·lecció de documents, opuscles i antiguitats que publica la Real Academia de la Historia, M., 1851 ss.
Mem. AcBLB Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona.
Memorias de la Real Academia de la Historia, 14 volums, M., 1796-1909.
Miragres de Santiago, versió gallega del S. XIV.
Misc. Prat de la Riba Miscel·lània dedicada a Enric Prat de la Riba; B., 1921.
Misc. Fabra Miscel·lània Fabra, de lingüística catalana i romànica, amb motiu del seu 75 aniversari, Buenos Aires, 1943.
Misc. Fontserè Miscel·lània Fontserè, B., Gili, 1961.
Misc. Alcover Miscelanea filológica dedicada a D. Antonio M. Alcover, Palma de Mallorca, 1932.
Misc. Folkl. Miscelánea folklórica, per Almirall, Arabia, Bosch de la Trinxeria, Bru, Cortis, Gomis, Maspons i Labrós, Roca i Cusí, Segura i Vidal de Valenciano, B., 1887.
MLQ Modern Language (quarterly journal), Nova York.
MLN; ModLangN Modern Language Notes, Baltimore, 1886 ss.
MonGermHist. Monumenta Germaniae Historica.
Neueren Sprachen, Die.
Nph. Mgn.; Neuphil. Mitteil.; N. M. Neuphilologische Mitteilungen, Hèlsinki, 1889 ss.
Entrev. Notes dels llibres «De Entreveniments», en l'obra d'Isidor Macabich Santa María la Mayor; los Cronistas, 1916, pp. 1-104.
NRFH Nueva Revista de Filología Hispaníca, Mèxic, 1947 ss.
Lleis de Cavall. de Pere el Cerimoniós Obra de mossen sent Jordi e de cavalleria, del rei Pere III de C.-A., interrompuda per la seva mort, publ. en CoDoACA.
Odissea, trad. de Carles Riba, B., Ed. Catalana, 1919; B., Alpha, 1953.
Ordino de Pere III (o Palatines) Ordinacions fetes per lo molt alt senyor en Pere terç rey Daragó sobre lo regiment de tots los officials de la sua cort, publicades en CoDoACA v.
Oxford Dictionary ol Englisb Etymology, ed. C. T. Onions, amb G. W. S. Friedrichsen i R. W. Burchfield, Oxford, 1966.
Paideia, dirigida per V. Pisani.
Pathelin, Maistre Pierre, farsa anònima del S. XV, ed. R. T. Holbrook, P., Champion, 1924.
Pensat i Fet, anuari faller valencià (1912-37 i 1940-72).
Poble Català, El, diari polític publicat a Barcelona en 1906-18, òrgan del Centre Nacionalista Republicà i després de la Unió Federal Nacionalista Republicana.
Alf. XI.; P. de Alf. XI Poema de Alfonso Onceno, compost en castellà pel portuguès o gallec Rodrigo Yannes, c. 1350: se citen l'ed. Rivadeneyra, LVII, 477 ss. i la de Jo. Ten Kate.
Fn. Gonz. Poema de Fernán González (princ. de la 2a meitat del S. XIII), ed. Marden, Baltimore, 1904.
Políptic de St. Germain des Prés (S. VIII), ed. Longnon.
PMH; Port. Mon. Hist. Portugaliae Monumenta Historica a saeculo VIII post Christum usque ad quintum decimum, preparat per l'Acad. de Ciencias de Lisboa, 1856; Leges et consuetudines, 2 vols.; Scriptores; Diplomata et Chartae; Inquisitiones.
Procés o disputa de viudes y donzelles, per Jaume Siurana, Joan Valentí i Andreu Martí Pineda, València, 1561; editat al Cançoner Satírich Valencià, de Miquel y Planas, B., 1905.

 

 


© 2021

FPC

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

ISBN: 978-84-9965-738-7 - DOI: 10.2436/10.2500.18.1

amb el suport de

Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya

Gobierno de Aragón

Govern d'Andorra

Pyrenees Orientales - le Departament

Societat dOnomàstica

Fundació "La Caixa"