onomasticon

Bibliografia

Aquesta bibliografia reprodueix la del Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana de Joan Coromines. L’Onomasticon Cataloniae no té cap llista de bibliografia.

1301 a 1400 de 1487 registres

Autor Abreviatura Títol
Sauvages, P. A. Boissier de Dictionnaire languedocien-français, Nimes, 1756 ; altres eds., 1785, 1820. (Es basa sobretot en el parlar del Gard, si bé hi ha mots de tot el Llenguadoc.)
Sauvaget, Jean Relation de la Chine et l'Inde rédigée en 851, París, 1948.
Scheuermeier, P. Einige Bezeichnungen für den Begril 'Höhle' in den romanischen Alpendialekten, Halle, 1920.
Schiaffini, Alfredo Momenti di storia della lingua italiana, Roma, 1953.
Schmidt, Karl Horst Die Komposition in gallischen Personennamen, vol. 26 de la ZCPh., Tübingen, 1957.
Schmitt, Alfons Th. La terminologie pastorale dans les Pyrénées Orientales, París, 1934. (Obra molt rica en vocabulari gascó.)
Schmoll, Ulrich SprVKeltIdHisp. Die Sprachen der vorkeltischen Indogermanen Hispaniens und das Keltiberische, Wiesbaden, 1959.
Schmoll, Ulrich Die vorgriech. Sprachen Siz. Die vorgriechischen Sprachen Siziliens, Wiesbaden, 1958.
Schneider, Hans Studien zum Galizischen des Limiabeckens (Orense), en Volkstum und Kultur der Romanen, Hamburg, 1928 ss.
Schorta-Pl. Diz. Rttmantsch-Grischun Dicziunari Rumantsch-Grischun, fundà da R. de Planta, F. Melcher e Ch. Pult, redacziun Andrea Schorta. Cuoira, 1938 ss.
Schuchardt, Hugo Baskisch und Romanisch zu De Azkues Baskischen Wörterbuch, BhZRPh. VI.
Schuchardt, Hugo Der Vokalismus des Vulgärlateins, 3 vols., Leipzig, 1866-69.
Schuchardt, Hugo Die Iberische Deklination, en Wiener Sitzungsber. CLVII (1907).
Schuchardt, Hugo Die Romanischen Lehnwörter im Berberischen, en Wiener Sitzungsber. CLXXXVIII.
Schuchardt, Hugo Primitiae linguae Vasconum, Halle, 1923.
Schuchardt, Hugo Romanische Etymologien, en Wiener Sitztmgsber., 1898 i 1899.
Schuchardt, Hugo Romano-Baskisches, ZRPh. XI, 474-512; XXXVI, 33-41.
Schuchardt, Hugo Zum Nasaleinschuss, ZRPh. XXXV, 71-92.
Schulze, Wilhelm Zu lat. Eigenn. Zur Geschichte Lateinischer Eigennamen, 2a ed., Berlín, 1966 (cito de la 1a).
Seeger, Else Vorgeschichtliche Steinbauten der Balearen (Leipzig, Koehler und Amelang, 1932).
Segovia, Guillén de Gaya, diccionari castellà de rimes escrit el 1475. Veg. O. J. Tallgren-Tuulio.
Segura i Valls, Joan A estones perdudes. Apuntacions i estudis, Barcelona (1910?).
Segura i Valls, Joan Historia de la villa de Santa Coloma de Queralt, Barcelona, 1879.
Séguy, J. Atlas Ling. Gasc. Atlas linguistique et ethnographique de la Gascogne, Tolosa, 1954-66.
Séguy, Jean Atlas linguistique et ethnographique de la Gascogne, 4 vols., París, 1954 ss.
Serra Belabre, María Luisa Canteras y pozos prehistóricos en Menorca, a «Ampurias», xxv (Barcelona 1963), pp. 187-192.
Serra Belabre, María Luisa Distribución de tierras después de la conquista por Alfonso III. El «hereu». La aparcería (Maó, Imp. Sintes Rotger, 1967).
Serra i Boldú, Valeri Calendari folklòric d'Urgell, Barcelona, 1914.
Serra i Pagès, Rossend La festa del Bisbetó a Montserrat i origens de la mateixa, Barcelona, L'Avenç, 1910.
Serra i ViIaró, Joan Baronies de Pinós i de Malaplana, Barcelona, 1930-50 (3 vols.).
Serra-Amer Gènesi Gènesi de Scriptura Compendi historial de la Bíblia, que ab lo títol de Gènesi de Scriptura trelladà del provensal a la llengua catalana Mossèn Guillem Serra en l'any MCCCCLI y ara ha fet estampar per primera vegada En Miquel Victorià Amer, Barcelona, 1873.
Serradell, B.; i altres Sota terra, Club Muntanyenc de Terrassa, c. 1920.
Serrano y Sanz, Manuel Inventarios aragoneses de los siglos XIV y XV, BRAE II, 85-97, 219-24, 341-52, 548-59; III, 89-92, 224-25, 359-65; IV, 206-23, 342-55, 517-31; VI, 735-44; IX, 118-34, 226-70; comp. B. Pottier, Étude lexicologique sur les inventaires aragonais, VRom. X. (Els inventaris són una font riquíssima de vocabulari medieval).
Serrano y Sanz, Manuel Noticias y documentos históricos del condado de Ribagorza, Madrid, 1912.
Simonet, Francisco Glosario de voces ibéricas y latinas usadas entre los mozárabes (Madrid 1888). Citam també la seva Descripción del reino de Granada por los autores mozárabes, i la seva ed. comentada d'Ibn al-Khatib. (Llibre molt important i encara indispensable, si bé antiquat).
Simonet, Francisco J. Descripción del reino de Granada, sacada de los autores árabes; 1a ed., Madrid, 1860; 2a ed., Granada, 1872.
Skeat, W. An Etymological Dictionary of the English Language, Oxford, 1892; 4.a ed., 1910.
Skok, Petar Die mit den suffixen -ACUM, -ANUM, -ASCUM u. -USCUM gebildeten südfrz, Halle, 1906.
Skok, Petar Etimologijski Rjecnik Hrvatskoga ili Srpskoga Jezika (Dictionnaire Etymologique de la Langue Croate ou Serbe), Acad. Youg. des Sc. et B.-A., Zagreb, 1971.
Smith, C. C. Add. to Coromines Dict.
Sofer, Johann Lateinisches und Romanisches aus den Etymologiae des Isidorus van Sevilla, suplement a la revista Glotta, Göttingen, 1930.
Soldevila, Ferran Pere el Gran, 3 vols., Barcelona, 1950 (vol. I), 1952 (vol. II) i 1956 (vol. III).
Soler i Santaló, Juli Guia de la Vall d'Aran, B., 1906; 2.a ed., 1933, amb la toponímia revisada per JCoromines.
Soler, Frederic (Pitarra) Gatades i Singlots Poètics, Barcelona, Antoni López, 1889-92.
Soler, Guillem Carta nàutica, any 1385, a l'Archivio di Stato, núm. 3, Florència (Itàlia).
Somoza, Julio Cosiquines de la mi quintana, Oviedo, 1884.
Spitzer, Leo Das Begriff Hunger.
Spitzer, Leo Estudios etimológicos, AILC I, 30-70; II, 1-43; III, 1-23, i pàssim en RFE i altres revistes
Spitzer, Leo Hispanistische Wortmiszellen, en Neuphil. Mitteilungen XXII, 44-53, 120-28.
Spitzer, Leo Introducción a la Estilística Romance, Buenos Aires, 1932.
Spitzer, Leo Katalanische Etymologien, Hamburg, 1918.
Spitzer, Leo Lexikalisches aus dem Katalanischen und den übrigen iberoromanischen Sprachen, Ginebra, 1921.
Spitzer, Leo Romanische Literaturstudien 1936-1956, Tübingen, 1959.
Staaff, Erik Étude sur l'ancien dialecte léonais d'après des chartes du XIII siècle, Uppsala, 1907.
Steiger, Arnald Alfonso X el Sabio: Libros del Ajedrez dados y tablas, París, 1937.
Steiger, Arnald Contribución a la fonética del hispano-árabe y de los arabismos en el ibero-románico y el siciliano, Madrid, 1932.
Steiger, Arnald Zur Sprache der Mozaraber, en Festschrift Jud (títol enganyós: lèxic de baix-llatí lleonès dels SS. XI-XIII ric només en termes de civilització material d'origen sobretot aràbic sense res de lingüísticament mossàrab).
Stichel, K. Beitäage zur Lexikographie des Altprovenzalischen Verbums, Marburg, 1890.
Stokes, Whitley Irish Glosses, Dublín, 1860.
Stokes, Whitley; A. Bezzenberger StokesBezz Urkeltischer Sprachschatz, Göttingen, 1894 (vol. IV del dicc. de Fick).
Stratico, Simone Vocabolario di marina, 1813-14 (3 vols.).
Tagell, Francesc Relació de la mort de Climent XII i de l'elecció de Benet XIV, ms. del S. XVIII, ed. de Joan Mascaró, Barcelona, 1971.
Tagliavini, Carlo, Il dialello del Livinallongo, Saggio Lessicale, Bolzano, 1934.
Tagliavini, Carlo, Il dialetto di Comelico, A. Rom. x, 1-200.
Tallgren-Tuulio, O. J. Estudios sobre la Gaya de Segovia, Hèlsinki, 1907.
Tallgren-Tuulio, O. J. Glanures Catalanes et Hispano-romanes, en Neuphil. Mitteil. XIII (1911), 151-74; XIV, 12-34, 161-77; XVI, 64-105.
Taronjí i Cortès, Josep Un Mallorquí (Un Mallorquí), Algo sobre el estado religioso y social de la isla de Mallorca, Palma, 1877.
Teixidor i Cos Flora Farmacéutica de España y Portugal, Madrid, 1871.
Terenci, P. Comèdies, 4 vols., Fundació Bernat Metge, ed. i trad. de Pere Coromines completada per Joan Coromines, Barcelona, 1936-1955.
Terlingen, Johannes H. Los Italianismos en Español desde la lormación del idioma hasta principios del S. XVIII, Amsterdam, 1943.
Terrasa, Guillermo; Talladas, Francisco Historia o Crónica relación de la llustre y Fiel villa de Lluchmayor escrita en 1770 por D. G. T. Pbro. y Paborde de la Santa Iglesia Catedral y completada en 1811 por el Dr. D. F. T. Pbro. y Beneficiado de Santa Eulalia (Palma de Mallorca, Soc. Arq. Lul., 1934).
Terreros y Pando, Estebari de Terr. Diccionario Castellano, con las Voces de Ciencias y Artes y sus correspondientes en las 3 lenguas francesa, latina e italiana, 4 vols., M., 1786-93.
Thomas, Antoine Essais de Philologie Française, P., 1897.
Thomas, Antoine Melanges d'Étimologie Française, 2.a ed., París, 1927.
Thomas, Antoine Nouveaux Essais de Philologie Française, París, 1905, i veg. DGén.
Thorndike, E. L. - Barnhart, C. L. Comprehensive Desk Dict., 2 vols., Nova York, 1958.
Thumb-Hauschild Handbuch Sanskrit.
Thurneysen, Rudolf A grammar of Old Irish, 1946.
Thurneysen, Rudolf Handbuch des Altirischen, 2 vols., Heidelberg, 1909.
Thurneysen, Rudolf Keltoromanisches, Halle, 1884, i les seves notes etimològiques al ThLL.
Tiktin, H. Rumänisch-Deutsches Wörterbuch, 3 vols., Bucarest, 1895 ss.
Tilander, Gunnar Livres du roi Modus et de la reine Ratio, 2 vols., P., 1931.
Tilander, Gunnar Los Fueros de Aragón, según el ms. 458 de la Bibl. Nacional de Madrid, Lund, 1937.
Tilander, Gunnar; Vidal Mayor trad. arag. de In Excelsis Dei Thesaurus de Vidal de Canellas, 3 vols., Lund, 1956.
Timoneda, Joan El Sobremesa, Col·l. Rivadeneyra, Madrid.
Tiscornia, Eleuterio F. Poetas Gauchescos, Buenos Aires, 1941.
Tobler, A.; Lommatzsch, E. Altfranzösisches Wörterbuch, Berlín, 1915 ss.
Tofiño de San Miguel, Vicente Derrotero de las Costas de España en el Mediterráneo y su correspondiente de África, M., 1832.
Tommaseo, N.; Bellini, B. Dizionario della lingua italiana, 8 vols., Torí, 1861-79.
Toro y Gisbert, Miguel de Voces andaluzas, RH XLIX.
Torra, Petro DTo. Dictionarium seu thesaurus catalano-latinus, Barcelona, 1653; Vic, 1757. Cito per l'edició de Vic.
Torras, Cèsar August Pirineu català. Guia itinerari de l'excursionista a Camprodon, 4 vols., B., L'Avenç, 1902.
Torras, Cèsar August Pirineu català. Guia itinerària, reedició ampliada de l'anterior, 9 vols. (Com. de Camprodon, 1918; Garrotxa, 1918; Vallespir, Conflent, 1919; Ripollès, 1921; Bergadà, 1905; Com. d'Olot, 1910; Vall de Ribes, 1914; Com. del Cardener, 1922; Cerdanya, 1924). Hi ha diverses reedicions.
Torres Fornés, C. Sobre voces aragonesas usadas en Segorbe, València, 1903.
Torres Naharro, Bartolomé de Propaladia, 1517; veg. Gillet
Tovar, Antonio Diccionario etimológico vasco, llegit en l’original lletres A, B i D.
Trautmann, Reinhold Baltisch-Slavisches Wörterbuch.
Traver i Tomàs, Vicent Antigüedades de Castellón de la Plana, Castelló de la Plana, 1958.
Trubetskoi, N. Morforphonologie der russischen Sprache, Praga, 1934.
Tucoo-Chala, Pierre Cart. d'Ossau Cartulaires de la Vallée d'Ossau, CSIC, Fuentes para la historia del Pirineo VII, 416 pp. i 3 mapes, Saragossa, 1970.

 

 


© 2021

FPC

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

ISBN: 978-84-9965-738-7 - DOI: 10.2436/10.2500.18.1

amb el suport de

Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya

Gobierno de Aragón

Govern d'Andorra

Pyrenees Orientales - le Departament

Societat dOnomàstica

Fundació "La Caixa"