onomasticon

Bibliografia

Aquesta bibliografia reprodueix la del Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana de Joan Coromines. L’Onomasticon Cataloniae no té cap llista de bibliografia.

201 a 300 de 1487 registres

Autor Abreviatura Títol
PMLA Publications of the Modern Language Association of America, Baltimore, 1884 ss.
Publicitat, La, diari de Barcelona publicat en 1922-19.39, òrgan d'Acció Catalana.
Qamûs, diccionari àrab recopilat pel persa Firuzabadí (vers 1400). Cito l'ed. de Lane i Freytag.
Queste del Saint Graal, ed. Pauphilet, P., 1949.
DAut. Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Castellana, llamado de Autoridades, tom I A-B, 1726; II C, 1729; III D-F, 1732; IV G-N, 1734; V O-R, 1737; VI S-Z, 1739.
DAcEsp.; AcEsp. Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Castellana. Les eds. es distingeixen afegint-hi la data. Cito les següents: 2a, 1783; 5a, 1817; 9a, 1843; l1a, 1869; 12a, 1884; 13a, 1899; 14a, 1914; 15a, 1925; 16a, 1936; 17a, 1947; 19a, 1974.
Diz. di Mar. Reale Accademia d'Italia, Dizionario di Marina Medievale e Moderno, Roma, 1937.
Refranes y Sentencias biscaïns, Pamplona, 1597.
Renaixensa, La, Periodich de Literatura, Ciencias y Arts, Barcelona, 1871 ss.
Rendiconti del Reale Istituto Lombardo, Milà.
RIL Rendiconti del Reale Istituto Lombardo.
R. Ist. Lomb. o RIL Rendiconti dell'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere .
Reunió de Top. Pir.
Revista de Aragón, Saragossa, 1900-5.
RABM Revista de Archivos Bibliotecas y Museos, Madrid, 1871 ss.
Rev. Arch. Bibl. y Mus. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Madrid, 1871 ss.
RevBiblgrC Revista de Bibliografia Catalana, 7 vols., Barcelona, 1901-7.
RBC; RBibl(gr)C. Revista de Bibliografia Catalana, 7 vols., Barcelona, 1901-7.
RDTP Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, 36 vols., Madrid, 1944-53.
RFE Revista de Filología Española, M., 1914 ss.
RFH Revista de Filología Hispánica, Buenos Aires, 1939 ss.
Revista de Folklore Chileno, 5 vols., Santiago de Xile, 1909 ss.
Revista de Gerona , revista de Literatura, Ciencias y Artes. Órgano de la Asociación Literaria de Gerona, Girona, 1876 ss.
RIEB Revista Internacional de Estudios Vascos, París-Donòstia, 1907-36.
RL; RLus. Revista Lusitana, Porto, 1887 ss.
Revista Portuguesa de Filologia, Coïmbra, 1947 ss.
RPortFil. Revista Portuguesa de Filologia.
RV; RVal. Fil. Revista Valenciana de Filologia, València, c. 1952 ss.
RCelt. Revue Celtique, París, 1870 ss.
Rev. Dial. Rom. Revue de Dialectologie Romane, Brussel·les, 1904-14.
RDR Revue de Dialectologie Romane, Brussel·les, 1909-14.
RLiR Revue de Linguistique Romane, P., 1925 ss.
Rev. de Phil. Fr. Revue de Philologie Française.
Rev. de Roussillon Revue de Roussillon, 1933.
Rev. des Et. Rabelaisiennes Revue des Études Rabelaisiennes.
RLR Revue des Langues Romanes, Montpeller, 1870 ss.
Rev. des Pat. Gall-Rom. Revue des Patois Gallo-Romanes.
RevEtSI. Revue d'Études Slaves.
RH; RHisp. Revue Hispanique, París, 1894-1935.
Rôles Gascons d'Anglaterra.
Romance Philology California; RPhCal. Romance Philology, Berkeley (Califòrnia), 1947 ss.
Rom. Romania, P., 1871 ss.
Romanic Review, The, Nova York, 1909 ss.
Romanica Helvetica, Zúric, 1935 ss.
RFgn. Romanische Forschungen, Erlangen, 1883ss.
RForsch. Romanische Forschungen.
Ruscino, revista d'història i arqueologia, principalment del Rosselló, ed. a Perpinyà en 1911-26, dirigida per Pere Vidal (des de 1914, òrgan de la Société d'Archéologie et d'Histoire du Roussillon et de Philologie Catalane).
Wiener Sitzungsber Sitzungsberichte der k. k. Akademie der Wissenschalten, Viena.
Société des Archives Historiques du dépt. de la Gironde, amb un important glossari del gascó antic en el vol. X.
Spill del vescomtat de Castellà, llarg ms. inèdit de 1518; despullat (1960) a l'Arxiu de la Seu d'Urgell.
AIS Sprach-und Sachatlas Italiens und der Süd-schweiz, von K. Jaberg und J. Jud; die Mundarten-aufnahmen wurden durchgeführt von P. Scheuermeier, G. Rohlfs und M. L. Wargner, 8 vols., Zofingen, 1928 ss.
Stephanos Byzantios, ed. Meineke, Graz, 1958.
Studia Neophilologica, Uppsala, 1928 ss.
Swdi Glottologici Italani, p. p. de Gregorio.
Tarifa dels corredors de Barcelona l'any 1271, ed. A. de Capmany, Memorias II, apèndix, p. 72, en Ordenances dels corredors de llotja; Joan Coromines, Entre dos llenguatges, vol. I, Barcelona, 1976.
T. Ant. Esp. Teatro Antiguo Español, Centro de Estudios Históricos, M., 1916 ss.
Testament de Bernat Serradell de Vic, ed. Arseni Pacheco, NCl., 103, Barcelona, 1971.
ThLL Thesaurus Linguae Latinae, Leipzig, 1900 ss.
Tresor de pobres, versió catalana del S. XIV de l'obra de Petrus Hispanus (Joan XXI), B., Bibl. de la Revista Catalana, 1892.
Trobes en lahors de la Verge Maria, València, 1474 (primer llibre imprès català); ed. Martí Grajales, València, 1894.
Usatges de Barcelona, ed. J. Rovira i Armengol, NCl., B., 1933.
Vallivana, revista publicada a Morella en 1903-4 i 1957-71.
Vesió de Bernat de So, La, ed. A. Pagès, Tolosa-París, 1945.
Veu del Montserrat, La, Vic, 1878-1901.
VidesR Vides de Sants rosselloneses, ed. parcial J. Coromines a Anales del Instituto de Lingüística III, Univ. de Cuyo, Mendoza, text reeditat a LleuresC; ed. crítica i completa pels seus deixebles Drs. Charlotte S. Maneikis Kniazzeh i Edward J. Neugaard, amb un glossari i una gramàtica, amb aportacions de Coromines, B., F. Vives i Casajoana, 3 vols., B., 1977.
VII Congrés de Filologia Romànica, Barcelona, 1953.
VocCatAlem.; DCatAlem. Vocabulari Català-Alemany de l'any 1502, ed. P. Barnils, B., 1916.
Vocabulario Marítimo de Sevilla, 1696.
VKR Volkstum und Kultur der Romanem, Hamburg, 1928 ss.
VRom. Vox Romanica, Zuric, 1936 ss.
W. u. S.; WS Wörter und Sachen, Heidelberg, 1909 ss.
ZDMG Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft, Leipzig, 1847 ss.
ZCPh. Zeitschrift für celtische Philologie. Halle, 1897 ss.
ZDWF; Z. f. dt. Wortfg. Zeitschrift für deutsche Wortforschung, Estrasburg, 1900 ss.
ZRPh. Zeitschrift für romanische Philologie, Halle, 1877 ss.
Z. f. vgl. Spr.; KZ (Kuhns Zeitschrift) Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung, Berlín, 1852 ss.
ActasColPrerrSalm.; Actas Col. Prerr. Salm.; Coloquios Epigr. Prerr. de Salamanca; Col. Prerr. Salm. Actas del Coloquio de Epigrafía y Lingüística Prerromanas de Salamanca (1974).
AST Analecta Sacra Tarraconensia, revista anual, Barcelona, Biblioteca Balmes, 1925 ss.
ACA Arxiu de la Corona d'Aragó.
AHPE Arxiu Històric de la Pavordia d'Eivissa.
BNP Bibliothèque Nationale de Paris
BDC Butlletí de Dialectologia Catalana, vols. I-XVIII, p. p. Antoni Griera; p. p. Joan Coromines sota la direcció de P. Fabra (Griera figura a la coberta però es va negar a col·laborar-hi gens, Fabra aconsellava i controlava de lluny i discretament); el vol. xxv no es va poder completar però se'n publicaren unes 200 pp.; avui rar de trobar; vols. XIX-XXV, Barcelona, IEC, 1913-37.
BSO Butlletí de la Societat d'Onomàstica (Barcelona 1973 i ss.).
Carta nàutica catalana, any 1487, a Archivio di Stato, Florència, Itàlia.
Carta nàutica catalana, segle XV, a la Universitat d'Uppsala.
Carta nàutica catalana, segle XV, a l'Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona).
Carta nàutica pisana, any c. 1300, a la Bibliothèque Nationale, París, Res. Ge. (B. 1118).
FRB Fontes Rerum Balearium, Palma de Mallorca (Fundació B. March Servera).
Jacob Xalabín Historia de Jacob Xalabin fill del Almorat senyor de Turquia, ed. Miquel y Planas, B., 1910; ed. A. Pacheco a NCI., B., 1964.
IEC Institut d'Estudis Catalans
Lleg. Jaume I, 1229-1276, Arxiu de la Corona d'Aragó
Llibre de Manifests, any 1738, i Estims de los béns de los indivíduos habitants en la vila de Alayor y son terme en virtud de Orde del Excm. Sr. D. Charles Stuart ... any 1799. Arxiu Municipal d'Alaior (Menorca).
RCLQ l'obra de Quadrado.
CongrL(l)C(at.); Congr. de la Ll. Cat. Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana, Barcelona, 1908.
Eximplis e Mir. Recull de Eximplis e Miracles, Gestes e Faules e altres ligendes ordenades per A-B-C. Ed. Marian Aguiló, Biblioteca Catalana, 1881.
RABLB Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. BABL abreviatura del seu eruditíssim butlletí.
RCLB Repartiment de Mallorca segons Bofarull.
R. de M. Revista de Menorca (Maó).
Berliner Sitzber. Sitzungsberichte der... Berliner Akademie der Wissenschaften.
Gouv. Gen. Alg. Vocabulaire destiné à fixer la transcription en français des Noms des Indigènes, établi par l'arrêté ... du Gouvernement Géné­ral de ['Algérie, 393 pp. (Alger 1891). Font riquíssima (en lletres arà­bigues i pronúncia francesa) que citem directament, com a complement de les especificades més avall s. v. Hess von Wyss.

 

 


© 2021

FPC

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

ISBN: 978-84-9965-738-7 - DOI: 10.2436/10.2500.18.1

amb el suport de

Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya

Gobierno de Aragón

Govern d'Andorra

Pyrenees Orientales - le Departament

Societat dOnomàstica

Fundació "La Caixa"